2015-09-22

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

1. Informacje wstępne.

 

1)   Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w

Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(Dz. U. z 2001 Nr 112 Poz. 1198 z późn. zm.).

2)   Art. 23 a ust. 1 w/w. ustawy definiuje w następujący sposób ponowne

wykorzystanie informacji publicznej.

 

Art. 23a

 

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

 

2. Sposób ponownego wykorzystania informacji publicznej.

 

1)   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne

wykorzystywanie informacji publicznej:

a)  udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

b)  udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,

c)  przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

3. Warunki dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznych jakie może

określić podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji.

 

1)   Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania

informacji publicznej dotyczące:

a)  obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania

 informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,

b)  obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w

 pierwotnie pozyskanej formie,

c)  obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie

wykorzystywanej,

d)  zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane

informacje.

 

4. Sytuacje w jakich następuje ponowne wykorzystanie informacji publicznych na

podstawie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

1)   Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje

 na wniosek, w przypadkach gdy:

a)  informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji

Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

b)  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach

innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

5. Wzór Wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

1)   Wzór Wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej określa

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 94).

 

6. Formy w jakich może być złożony wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji

publicznej oraz miejsce złożenia wniosku.

 

1)  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w formie:

a)  Osobiście w formie dokumentu papierowego - w Sekretariacie Szpitala Lubiąż

(w dni: pn-pt. w godz. od 07:00 do 14:35),

b)  Środkiem komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego –

za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

2)   W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę

do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

7. Termin udostępniana informacja na podstawie wniosku o ponowne wykorzystywanie

informacji publicznej.

 

1)   Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni

od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

8. Opłaty pobierane za ponowne udostępnienie informacji publicznej na podstawie

wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

1)   Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w

celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

2)   Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i

przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

9. Przypadki w których podmiot zobowiązany może odmówić ponownego udostępnienie

informacji publicznej.

 

1)  Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej,

 w przypadku gdy:

a)  Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach

określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

b)  Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na

prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

c)  Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa wyżej, nie

naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

d)  Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom w przepisach

odrębnych ustaw.

e)  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności

intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

f)  Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania

informacji publicznej w sytuacji gdy przetworzenie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

10. Czynności do jakich jest zobowiązany podmiot udostępniający ponownie informacje

publiczne.

 

1)  Podmiot zobowiązany określa sposób korzystania z informacji publicznych

spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

2)  Podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania informacji

publicznej w postaci elektronicznej.

3)  Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego

wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich samych warunkach. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dokonywane przez podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.

4)  Nie może wprowadzać ograniczenia korzystania przez innych użytkowników z

informacji publicznej, która jest ponownie wykorzystywana, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych.

5)  W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

przewidują wyłączność korzystania z tej informacji, treść warunków ponownego wykorzystywania jest ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu wprowadzającego wyłączność.

6)  Podmiot zobowiązany umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji

Publicznej:

-  wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu

ponownego wykorzystywania,

-  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli zostały

 określone,

-  informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za

nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

-  informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy

przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty,

-  brak odpowiednich informacji w menu przedmiotowym strony podmiotowej

Biuletynu Informacji Publicznej, w kategorii „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych”, uważa się za zgodę na ponowne wykorzystywanie udostępnianej informacji publicznej bez ograniczeń warunkami.

7)  Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje publiczne w celu ponownego

wykorzystywania w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej jest obowiązany wraz z ich udostępnieniem wskazać ewentualne warunki ponownego wykorzystywania dotyczące:

-  obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania

informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,

-  obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w

pierwotnie pozyskanej formie,

-  obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie

wykorzystywanej,

-  zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane

informacje,

-  informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za

nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, lub miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

8)  Podmiot zobowiązany podaje na żądanie wnioskodawcy informację o zasadach

obliczenia wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

9)  Podmiot zobowiązany informuje Prezesa Rady Ministrów o przekroczeniu 1000

wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju.

 

11. Czynności do jakich nie jest zobowiązany podmiot udostępniający ponownie

informacje publiczne.

 

1)   Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności

przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się